تحقیق در مورد تفسیر آل عمران

تحقیق در مورد تفسیر آل عمران

تحقیق در مورد تفسیر آل عمران

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 10صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تفسير آيات 36 و37 سورهي مبارکهي آلعمران:

(فلما وضعتها قالت: رب اني وضعتها انثي) با اينکه ميتوانست بفرمايد: (فلما وضعت مافي بظنها) از جملهي آنچه در بطن داشت تعبير کرد. و فرمود: (وقتي آن را وضع کرد) و اين خود کوتاهگوئي لطيفي است و معناي جمله اين است که زمانيکه فرزند خود را در شکم داشت بزائيد و معلومش گرديد که دختر زائيده گفت(پروردگارا من آن را دختر آوردم) و اين سخن بهظاهر جملهايست خبري ولي منظور از آن حسرت و اندوه است بهانکه بخواهد بهخدا خبري داده باشد.

(والله اعلم بما وضعت و ليس الذکر کالانثي) اين دو جمله از همسر عمران نيست بلکه کلام خداي تعالي است که به عنوان جملهي معترضه آورده شده و بعضي در اينباره دو احتمال ميدهند يکي اينکه هر دو جمله کلام مدر مريم همسر عمران باشد دوم اينکه جملهي اولي کلام خدا و دومي کلام همسر عمران باشد که هيچيک درست نيست.

اما اولي درست نيست زيرا پرواضح است که اگر کلام همسر عمران باشد بايد آيه به اين صورت باشد(خدا بهتر ميداند من چهچيز زائيدهام) لکن از آنجا که گفتيم جملهي قبلي(رب اني وضعتها انثي) درمقام اظهار حسرت و اندوه بود از ظاهر جملهي(والله اعلم بما وضعت) استفاده ميشود که ميخواهد بفرمايد ما ميدانيم که فرزند او دختر است ولکن با دخترکردن فرزند او خواستيم آرزوي او را به بهترين وجه بر آوريم و به طريقي برآوريم که او را خشنودتر سازد و اگر اوميدانست چرا فرزند در شکم او را دختر کرديم هرگز حسرت نميخورد و آنطور اندوهناک نميشد. او نميدانست که اگر فرزندش پسر ميشد اميدش آنطور که بايد محقق نميشد و ممکن نبود نتايجي که در دختر شدن فرزندش هست در پسرشددن آن بهدست آيد. براي اينکه نهايت نتيجهاي که ممکن بود از پسربودن فرزندش بهدست آيد اين بود که فرزندي چون عيسي از او متولد شود که پيامبري باشد شفادهندهي کورمادرزاد و بيماري برصي و زندهکنندهي مردگان؛ ولکن در دختر بودن حملش نتيجهاي ديگر عايده ميشود و آن اين است که کلمهي الله تمام ميشود و پسري بدون پدر ميزايد و در نتيجه هم خودش و هم فرزندش آيتي و معجزهاي براي اهل عالم ميشوند، پسري ميزايد که در گهواره با مردم سخن ميگويد، روح و کلمهاي از خدا ميشود، فرزندي که مثلش در نزد خدا مثل آدم است و از او و مادرش آن دختر طاهرهي مبارکه که آثار و برکات و آيا مالي ديگري بروز ميکند.

از اينجا روشن ميشود که جملهي: (و ليس الذکر کالانثي) نيز نميتواند کلام همسر فرعون باشد بلکه آن نيز کلام خداي تعالي است و اگر کلام همسر عمران بود جاداشت بفرمايد: (و ليس الانثي کالذکر) نهاينکه عکس آن را بفرمايد و اين بسيار روشن است


دسته:

تحقیق در مورد تفسیر آل عمران

خرید آنلاین