تحقیق در مورد چاپ دیجیتالی منسوجات

تحقیق در مورد چاپ دیجیتالی منسوجات

تحقیق در مورد چاپ دیجیتالی منسوجات

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 11 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

برطبق گزارش مجلهٔ بینالمللی ”تکستایل اوت لوک“ فرآیند چاپ دیجیتالی منسوجات در چند سال اخیر رشد و گسترش بسیار بیسابقهای داشته است و در فاصلهٔ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میزان منسوجاتی که به روش دیجیتالی چاپ شدند با ۳۰۰ درصد رشد به بیش از ۷۰ میلیون متر مربع رسید. هرچند در حال حاضر سهم روش چاپ دیجیتالی از بین روشهای مختلف چاپ منسوجات در حدود یک درصد میباشد ولی پیشبینی میشود که تا ابتدای دههٔ بعد این میزان به حد ۱۰ درصد نزدیک شود که این مسئله نشان از رشد بسیار سریع این تکنیک دارد.

از جمله دلایل رشد بسیار سریع تکنیک چاپ دیجیتال منسوجات میتوان به افزایش تعداد کارخانجاتی که توانائی عرضه منسوجات آمادهٔ چاپ (PFP) را دارند اشاره نمود ولی در کنار این مسئله باید توجه داشت که پیشرفت تجهیزات چاپ دیجیتال نظیر هدچاپ و همچنین بهبود روشهای تولید دیسپرسیون جوهر نیز نقش بسیار مهمی در این تحول دارند. البته پیشرفت بسیار قابل ملاحظهٔ جوهرهای با پایهٔ پیگمنتی را نیز نمیتوان از نظر دور نگهداشت.

برطبق گزارش مجلهٔ بینالمللی ”تکستایل اوت لوک“ فرآیند چاپ دیجیتالی منسوجات در چند سال اخیر رشد و گسترش بسیار بیسابقهای داشته است و در فاصلهٔ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میزان منسوجاتی که به روش دیجیتالی چاپ شدند با ۳۰۰ درصد رشد به بیش از ۷۰ میلیون متر مربع رسید. هرچند در حال حاضر سهم روش چاپ دیجیتالی از بین روشهای مختلف چاپ منسوجات در حدود یک درصد میباشد ولی پیشبینی میشود که تا ابتدای دههٔ بعد این میزان به حد ۱۰ درصد نزدیک شود که این مسئله نشان از رشد بسیار سریع این تکنیک دارد.

از جمله دلایل رشد بسیار سریع تکنیک چاپ دیجیتال منسوجات میتوان به افزایش تعداد کارخانجاتی که توانائی عرضه منسوجات آمادهٔ چاپ (PFP) را دارند اشاره نمود ولی در کنار این مسئله باید توجه داشت که پیشرفت تجهیزات چاپ دیجیتال نظیر هدچاپ و همچنین بهبود روشهای تولید دیسپرسیون جوهر نیز نقش بسیار مهمی در این تحول دارند. البته پیشرفت بسیار قابل ملاحظهٔ جوهرهای با پایهٔ پیگمنتی را نیز نمیتوان از نظر دور نگهداشت.


دسته:

تحقیق در مورد چاپ دیجیتالی منسوجات

خرید آنلاین