تحقیق در مورد كاشت - داشت - برداشت زرشك

تحقیق در مورد كاشت - داشت - برداشت زرشك

تحقیق در مورد كاشت - داشت - برداشت زرشك

 

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 19صفحه

 

بخشی از تحقیق :

مقدمه

اعضاء مختلف درختچه زرشك ( ريشه ، پوست ، ساقه ، برگ وميوه ) ازنظرخواص طبي ودرماني ( مانندوجوداكسي آكانتين وبربرين درريشه ) ومصارف خوراكي ( طعامها، آشهاوغيره ) وصنعتي ( رنگرزي ، تانن سازي ، منبت كاري وخاتم سازي ) وسايرمصارف آن ( ازقبيل تهيه ژله ، مرباوتهيه نوشابه ها) ازديربازموردتوجه مردم ايران وسايرملل بوده وهست .قدمت زرشك رابه دوره اثوسن نسبت مي دهند1ودرايران هم ازساليان قبل تابه امروزگياه شناخته شده مردم بوده است .بطورطبيعي ووحشي درمناطق مختلف ايران مي رويد.تنهادراستان خراسان بصورت كاشته شده نوع بي دانه آن موردبررسي قرارداشته است ولي چندسالي است كه به علت بالارفتن قيمت ، كشت وپرورش آن بصورت يك گياه اهلي بويژه درخراسان رونق گرفته است وبصورت منبع درآمدجديدي براي كشاورزان وباغداران درآمده است .اهميت وتوسعه روزافزون آن ايجاب مي كندازطرف وزارت كشاورزي تحقيقاتي درزمينه هاي به نژادي وبه زراعي به عمل آيد. آزمايشات وتحقيقات درزمينه هاي گوناگون مانندميزان كودموردنياز، شناخت واقعي آفات وبيماريهاوغيره بطورجدي صورت گيردتابتوان درآينده بابهبودكيفي وكمي آن ، زرشك رادرزمره اقلام صادراتي محصولات غيرنفتي قرارداد، وازاين راه درتأمين ارزموردنيازكشورسهمي داشته باشد.فعلاً صادرات آن بطورمحدودودرسالهاي 1345 بمقدار98 كيلوگرم بهمراه سماق ودرسال 1360 بميزان 550 كيلوگرم بخارج ازكشورصادرشده است .

شك نيست درصورت بازاريابي صحيح واصولي ، مي توان صادرات آنرابطورچشمگيري افزايش داد.

 

 

 

نام زرشك

زرشك رابه نامهاي سرشك ، دارشك ، زارج ، زراچ ، زرك ، زراك ، زرسك ، زرنگ وزرتك ( بروزن زرشك ) ، زاج ، زريك ، اترار، عودالريح ، عودالصليب ، زنبل ، هروك ، زنبر، امبرباريس ( يوناني ) ، انبرباريس

(عربي ) 32 وبرباريس گفته اند.درزبان فرانسه (( vinegrette )) و

(( epine   vinette)) ودرخت زرشك را(( vinettier ))ودرزبان انگليسي

(( barberry   tree )) وميوه اش را(( barberry )) گويند.

زرشك ازخانواده (( berberidaceae )) ونام علمي آن (( berberis  vulgaris )) وچندگونه است 33 ، ازجنس (( berberis )) تاسال 1975 تعداد662 گونه نام برده شده است 34 وبرخي ازگونه هاي آن كه درايران مي رويندبه اين شرح است :

ديدگاه يك بيگانه مقيم ايران : دكترشلميرهلندي 35 درحدودصدسال پيش درايران اقامت داشته وي پزشك دارالفنون ورييس بهداري تهران بوده است اوطي يادداشتي درباره زرشك نوشته است .

(( … درايران مردم آب زرشك مي نوشند36 .باغذازرشك مي خورند.مرباهم ازآن تهيه مي كنند، اين مربابسيارخوشمزه است .

دم كرده زرشك راباسنبل طيب ، براي پيشگيري ازخونريزي مي نوشند،درصنعت ، زرشك رابراي رنگ آميزي پارچه هاي پشمي ، ابريشمي وپنبه اي به كارمي برند.))

بربرين راازريشه درخت زرشك استخراج مي كنند.مخلوط آن بازاج ، رنگ زردخالص به دست مي آيدكه براي رنگ آميزي چرم استفاده مي شود.

 


دسته:

تحقیق در مورد كاشت - داشت - برداشت زرشك

خرید آنلاین